ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยผู้สมัครจะด้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ :

- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Power Point, Word, Excel ได้อย่างดี

- พิมพ์ดีดได้

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ที่ แผนกบุคลากรและพัฒนาองค์กร ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร

79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันและเวลาราชการ 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)