ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ ในประเด็น การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร

โดยสามารถตอบแบบสอบถาม ได้ที่ bit.ly/3kzon6H หรือ ผ่าน QR Code  ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564