ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

บริษัท ที. เจ.ซี.เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)