ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)