ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดรำคำซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL

โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)