ประกาศ การซื้อรถยนต์ ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 21 April 2021 15:19
 • 66
 • 0
ประกาศ การซื้อรถยนต์ ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา ด้วย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหาร และรถยนต์ทดแทนให้พนักงานภาคสนาม จำนวน 14 รายการ ดังนี้ 1. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Camry 2.0G จำนวน2 คัน 2
อ่านต่อ
ประกาศ การแข่งขันการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม
 • 5 April 2021 17:13
 • 396
 • 0
***ประกาศ การแข่งขันการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม โครงการ “ประกวดตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ และ ห้องประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี ของการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)” สามารดาวน์โหลดใบสมั
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาถมดิน โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
 • 19 March 2021 16:03
 • 474
 • 0
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาถมดิน โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด สถานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ      
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ-ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
 • 5 March 2021 17:44
 • 509
 • 0
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ ในประเด็น “การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร” โดยสามารถตอบแบบสอบถาม ได้ที่ bit.ly/3kzon6H หรือ ผ่าน QR Code&
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 11 February 2021 11:20
 • 561
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที. เจ.ซี.เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 11 February 2021 11:09
 • 537
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL
 • 11 February 2021 09:40
 • 530
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดรำคำซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)&n
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 23 December 2020 11:13
 • 844
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา   บริษัท ที. เจ. ซี. เคมี จำกัด ขอขยายระยะเวลาการรับซองประกวดและวันประกาศศผลผู้ผ่านกำรคัดเลือก ตามรายละเอียดเอกสาร
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศหาซื้อสำนักงาน // T.J.C. Chemical Co., Ltd. Announcement on Procurement of Office Space
 • 21 December 2020 17:28
 • 973
 • 0
ประกาศหาซื้อสำนักงาน บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 10330 มีความประสงค์จะซื้อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   Announcement on Procurement of Office Space T.J.C. Chemical
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี
 • 17 December 2020 17:36
 • 1045
 • 0
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยผู้สมัครจะด้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ : - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป - จบกา
อ่านต่อ