ชสท. เยี่ยม สกก.คลองหลวง จก.
 ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 และดร.ยม นาคสุข ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด โดยมีนายสมหมาย โสนามิตร ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี