เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2 
ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)  ภาควิชาสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  รุ่นที่ 12 รอบสอง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ถึง วันที่ 13 กันยายน 2556  ทั้งนี้เพื่อผลิตนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ส่งเสริมการขยายตัวของการสหกรณ์ให้บุคคลต่าง ๆ ได้เห็นความสำคัญในด้านการสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ  และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้แขนงต่าง ๆ เข้าศึกษาได้ทุกแขนงอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวม
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343 และ 0-2942-8524-5
โทรสาร : 0-2942-8046 ต่อ 802 และ 0-2942-8524 
  

หรือรายละเอียดตามลิงค์  ดังนี้
http://www.grad.eco.ku.ac.th/A_MCEs.html
และ http://master-coop.eco.ku.ac.th/