ประกาศแจ้งความประกวดราคาลิฟต์โดยสาร
ประกาศแจ้งความประกวดราคา
     ชุมนุมสหกรณ์การเกาตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะซื้อลิฟต์โดยสารแบบไม่ห้องเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ประบปรุง ซ่อมแซมโถงลิฟต์จนพร้อมใช้งาน รายละเอียดดังนี้ (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ pdf)